Background Image

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SMART CONSULT 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen Smart Consult en opdrachtgever. 1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Smart Consult in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 1.5 Smart Consult heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking een (1) week na bekendmaking. Indien opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 2. Aanbiedingen,offertes en opzeggen services 2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Smart Consult zijn vrijblijvend, en zijn voor Smart Consult slechts bindend indien zij door haar schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevesting. 2.2 Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de in het kader daarvan door Smart Consult verrichte (voorbereidings-) werkzaamheden te vergoeden. Deze vergoedingsplicht voor opdrachtgever geldt ook indien hij niet op de hoogte was van het feit dat Smart Consult reeds met de werkzaamheden was aangevangen. 2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Smart Consult gelden voor een periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadien is de aanbieding dan wel offerte vervallen. 3. Vertrouwelijke informatie Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde of voor opdrachtgever vervaardigde zaken blijven eigendom van Smart Consult totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, volledig aan Smart Consult zijn voldaan. 4.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht binnen dertig (30) dagen Smart Consult daarover in te lichten. 4.4. Een service contract voor levering van services of diensten wordt aangegaan voor 1 jaar, en kan na 1 jaar per maand worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. 5. Intellectuele eigendomsrechten 5.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Smart Consult in het kader van een overeenkomst geleverde producten en/of diensten blijven berusten bij Smart Consult of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door Smart Consult geleverde producten en/of diensten, verleent Smart Consult aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten. 5.2 Indien Smart Consult op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd. 6. Garantie 6.1 Smart Consult garandeert dat haar producten en/of diensten vrij zijn van gebreken gedurende 3 maanden na levering. Levering vindt plaats op het moment waarop de producten en/of diensten worden aangeboden op de krachtens de overeenkomst afgesproken plaats en tijd. Binnen de gestelde termijn zal Smart Consult op verzoek van opdrachtgever naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Aan Smart Consult wordt een redelijke termijn geboden de gebreken te herstellen. 6.2 Smart Consult verleent geen garantie indien: - de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden; - op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van Smart Consult zijn aangebracht door opdrachtgever of derden; - opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Smart Consult gesloten overeenkomst; - een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Smart Consult is gemeld; - gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden; - het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving; - opdrachtgever de door Smart Consult geleverde producten en/of diensten accepteert, - na acceptatie door Smart Consult wijzigingen zijn aangebracht; - Smart Consult door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken. 7. Aansprakelijkheid Smart Consult 7.1 Smart Consult aanvaardt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Smart Consult slechts verplicht tot schadevergoeding indien dat uit de wet volgt. 7.3 Smart Consult is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Smart Consult gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 7.4 De door Smart Consult te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Smart Consult van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van Smart Consult in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Smart Consult. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Smart Consult verleende krediteringen, tot maximaal het totale bedrag dat daadwerkelijk door Smart Consult van opdrachtgever is ontvangen. 7.5 In geval van een onrechtmatige daad van Smart Consult, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Smart Consult rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Smart Consult slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding per schade toebrengende gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Smart Consult van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting) in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan vijf duizend euro. Elke aansprakelijkheid van Smart Consult is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Smart Consult heeft gemeld. 7.7 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door Smart Consult ontwikkelde website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Smart Consult tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties. 7.8 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan Smart Consult de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen, tenzij Smart Consult verantwoordelijk is voor het beheer van een database waaruit deze (e-mail) gegevens afkomstig zijn. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval Smart Consult op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt. 7.9 Indien Smart Consult door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Smart Consult jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan. 8. Verplichtingen opdrachtgever 8.1 Opdrachtgever zal aan Smart Consult alle voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens of inlichtingen tijdig verstrekken, alsmede de aanwijzingen van Smart Consult opvolgen. 8.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of nietovereenkomstig de afspraken ter beschikking van Smart Consult staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Smart Consult, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Smart Consult heeft het recht om hieraan verbonden extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 9. Klachten en Support 9.1 Smart Consult spant zich in klachten omtrent de door haar geleverde producten en/of diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering daarvan te komen. Smart Consult is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden. 9.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet. 10. Leveringstermijnen, wijzigingen, meerwerk en uitbesteding 10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn, behoudens overmacht als bedoeld in artikel 12, verbindend voor Smart Consult. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Smart Consult opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 10.2 Indien opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient zij hiertoe tijdig in overleg te treden met Smart Consult. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren producten en/of diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. 10.3 Door Smart Consult te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van Smart Consult dan wel doordat Smart Consult een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen Smart Consult en opdrachtgever in overleg treden. 10.4 Smart Consult is te allen tijden bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval zij dan hoofdaannemer is. 11. Prijzen en betaling 11.1 Alle door Smart Consult gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld. 11.2 Smart Consult is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 11.3 Opdrachtgever dient binnen veertien(14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 11.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 11.3 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente ex 6:119a Bw verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever. 11.5 Opdrachten worden door Smart Consult uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door leverancier gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd. 11.7 Werkzaamheden door Smart Consult vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald. 11.8 Indien sprake is van betaling in termijnen, is Smart Consult bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is Smart Consult tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten. 12. Overmacht 12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Smart Consult niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking,ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van Smart Consult , een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever. 12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Smart Consult opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Smart Consult niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat. 12.3 Indien Smart Consult bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 13. Tussentijde ontbinding/opschorting van de opdracht 13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 13.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 13.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan Smart Consult zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien opdrachtgever aan Smart Consult valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan. 13.4 In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door Smart Consult als bij ontbinding, in dan wel buiten rechte, is opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door Smart Consult verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overigens naar de wet of de overeenkomst aan Smart Consult toekomende rechten, waaronder het recht van Smart Consult op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die Smart Consult ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 14. Geschillen en toepasselijk recht 14.1 Op elke overeenkomst tussen Smart Consult en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Smart Consult en de opdrachtgever. 14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat Smart Consult een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door Ribbert advocaten www.ribbert.com te Amsterdam, Augustus 2008

Singel 401 office
1012WN Amsterdam

The Netherlands

Tel: + 31 (0)20 7077458
Fax:+ 31 (0)20 7529739

info(at)smart-consult(dot)nl